Новини / обяви

На 18.09.2017 година Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” стартира изпълнението на проект за извършване на СМР на обект „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец" по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на инфраструктурата, свързана с културния живот на община Вършец, чрез модернизиране на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”.

Основните дейности по проекта са следните:

Ремонт на сградите на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”:

-          ремонт на покривната конструкция;

-          подмяна на дограмата;

-          ремонт на фасадата;

-          ремонт на помещенията;

-          ремонт на инсталациите;

-          озвучаване и осветление;

-          направа на водна завеса на сцената;

-          изграждане на пожароизвестителна система.

Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 390 021,54 лева с ДДС Срок за изпълнение на договора – 36 месеца.


Този документ е създаден по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

На 31.05.2017 година отвори врати Арт клуба на самодееца.

  Целта на клуба е да задоволява потребностите на местното население, свързани с:

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в град Вършец.

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

5. Да предоставя помещението на жителите на община Вършец за сбирки, тържества и детски партита.

6. Да развива и подпомага любителското и художествено творчество чрез нови технологии, като за целта създаде школа за графичен дизайн, триизмерно моделиране и принтиране с триизмерен принтер.

7. Да предоставя на гражданите на община Вършец художествена и научно – популярна литература за ползване на място, с цел развлечение.

8. Да предостави мултимедиен широкоекранен проектор за гледане на културно-развлекателни и спортни програми.

9. Да предостави детски съоръжения за обществено ползване.

Членовете на Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец, ползват отстъпка от 10% с клубни карти.

Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” призовава жителите на град Вършец, които имат снимки или информация от свои участия или участия на техни близки в мероприятия на читалището, да ги предоставят за допълване на историята на читалището. Снимките, след сканиране, ще бъдат върнати на собствениците им.

Предварително благодарим на всички за предоставената информация!

 

  О  Т  Ч  Е  Т
     
  За получени приходи и направени разходи на Народно Читалище "Христо Ботев-1900" гр. Вършец  към 31.12. 2016г. включително
  Начално салдо:  7.47
  І. ПРИХОДИ:  
№ по ред  Наименование на прихода Сума
1 Приходи от наеми на отдадени помещения под наем  2635.00
2 Приходи от регламентирана дейност   2286.00
3 Читалищен членски внос  510.00
4 Библиотечен членски внос  394.50
5 Дарения  42.35
6 Субсидия 26550.00
7 Проект ПВЗ  5738.02
8 Др. приходи /лихви по с/ка, електричество тотопункт/ 1477.36
9 Получен заем за  проектиране ремонт читалище по мярка 7.2 5800.00
  Всичко приход 45433.23
     
  ІІ. РАЗХОДИ:  
№ по ред  Наименование на разхода Сума
1 Ел. енергия и ВиК  146.57
2 Външни услуги /банка, интернет, телефон, админ. такси и др./ 1555.62
3 Работни заплати  17852.34
4 Осигуровки върху работни заплати  3551.57
5 Командировъчни 237.61
6 Канц.м-ли и м-ли за поддръжка на сградата нестопански р-ди 1539.23
7 Разходи за дейността: /2015г.коледен банкет-429.32; банкет самодееца-468.59; снимки хор-40.00; Патронен празник 311.00; диван-134.00; участие в с. Замфир-356.72; календари танцов с-в-90.00; коледно тържество хористи -115.88/ 1945.51
8 Стопански разход /ел. енергия/ 1481.34
9 Хонорари 4120.00
10 Осигуровки върху хонорари  231.63
11 Корпоративен данък върху приходите от наеми на помещения  275.99
12 Закупени книги с такси от библиотечен чл. внос  853.65
13 Разходи заплати по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 5515.32
14 Разходи осигуровки по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 1051.63
15 Проектиране ремонт на читалище по мярка 7.2 5000.00
     
  Всичко разход 45358.01

 

Дарителската акция ще продължи без краен срок. Всички желаещи да дарят нови книги или средства за закупуване на нови книги са добре дошли по всяко време.

Библиотеката се посещава не само от жители на община Вършец, но и от много гости на града (особено през летния сезон), които търсят ново и интересно четиво. Така че Вашето дарение ще бъде от полза за всички читатели на библиотеката.

Благодарим на всички, които участваха и ще участват!

 

Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

 

Вх.№ ____ / ___.___.20___ г.                                 До Читалищното настоятелсто

                                                                            на НЧ „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

 

 

                                       

ОБЯВА

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” набира самодейци за:

  • сформиране на танцов състав за обработен и автентичен фолклор

  • група за фитнес народни танци (репетиции всеки петък от 18.30 часа)

  • мъжка вокална група за възрожденски песни

~ Сайта е изработен безвъзмездно от екипа на Varshets.info ~   (c) 2018 Monday the 16th - Joomla 3.3 Templates Free